تعرفه سرویس ها و بسته های اینترنتی

در صورتيکه مشترک فعلي گیتی نت مي باشيد،جهت رويت ليست قيمت ها شماره تلفن کامل خود (8 رقم) رادر کادر ذيل وارد نماييد
ويا اگر جهت عضويت جديد تمايل به مشاهده ليست قيمت داريد حداقل 5 شماره اول خود را وارد نماييد

بسته های ویژه

سرویس های قابل ارائه گیتی نت