مناطق تحت پوشش اینترنت ADSL

کدهای موجود در مرکز مرکز مخابراتی
۸۸۲۱ , ۸۸۰۳ , ۸۸۰۴ , ۸۸۰۶ , ۸۸۶۰ , ۸۸۶۲ , ۸۸۰۵ , ۸۸۶۱ , شیخ فضل الله نوری
۷۷۹۵ , ۷۷۹۰ , ۷۷۹۷ , ۷۷۹۳ , ۷۷۹۴ , ۷۷۹۱ , ۷۷۹۲ , نبوت
۳۳۰۷ , ۳۳۱۹ , ۳۳۱۷ , ۳۳۱۰ , ۳۳۱۶ , ۳۳۱۸ , ۳۳۰۹ , ۳۳۰۸ , ۳۳۰۶ , ۳۳۰۵ , آیت الله اشرفی اصفهانی
۶۶۸۵ , ۶۶۳۶ , ۶۶۸۸ , ۶۶۸۳ , ۶۶۸۴ , ۶۶۱۵ , ۶۶۸۶ , ۶۶۳۵ , ۶۶۳۷ , ۶۶۳۸ , ۶۶۸۷ , ۶۶۱۹ , ۶۶۸۹ , مالک اشتر
۳۳۸۰ , ۳۳۸۱ , ۳۳۶۶ , ۳۳۸۴ , ۳۳۸۲ , ۳۳۶۴ , ۳۳۱۵ , ۳۳۸۳ , ۳۳۱۴ , ۳۳۶۷ , ۳۳۶۵ , ۳۶۰۵ , هجرت
۷۷۲۳ , ۷۷۱۹ , ۷۷۲۱ , ۷۷۲۴ , ۷۷۴۴ , ۷۷۴۵ , ۷۷۲۰ , ۷۷۴۹ , ۷۷۸۰ , ۷۷۱۳ , ۷۷۱۸ , ۷۷۲۷ , ۷۷۲۲ , ۷۷۸۹ , حکمت شعار
۴۴۷۰ , ۴۴۷۳ , ۴۴۷۵ , ۴۴۷۷ , ۴۴۷۱ , ۴۴۷۶ , ۴۴۷۹ , ۴۴۷۴ , ۴۴۷۲ , حق شناس
۵۵۶۰ , ۵۵۱۶ , ۵۵۵۸ , ۵۵۸۰ , ۵۵۶۳ , ۵۵۶۱ , ۵۵۵۷ , ۵۵۶۹ , ۵۵۸۱ , ۵۵۵۹ , ۵۵۶۲ , ۵۵۸۹ , ۵۵۱۵ , قندی
۷۷۶۰ , ۷۷۶۴ , ۷۷۶۶ , ۷۷۵۰ , ۷۷۵۳ , ۷۷۶۱ , ۷۷۶۸ , ۷۷۶۲ , ۷۷۵۱ , ۷۷۶۳ , ۷۷۶۷ , ۷۷۶۵ , ۷۷۵۲ , ولیعصر (عج)
۷۷۵۸ , ۷۷۵۹ , ۷۷۵۶ , ۷۷۵۴ , ۷۷۵۵ , ۷۷۵۷ , ۷۷۱۵ , نظری
۸۸۹۶ , ۸۸۹۷ , ۸۸۹۵ , ۸۸۳۹ , ۸۸۹۹ , ۸۸۹۸ , مدنی
۷۷۱۶ , ۷۷۱۵ , ۷۷۴۰ , ۷۷۴۸ , ۷۷۱۷ , ۷۷۴۳ , ۷۷۴۲ , ۷۷۴۶ , ۷۷۴۱ , ۷۷۴۷ , ۷۷۹۸ , ۷۷۷۵ , امامت
۸۸۱۵ , ۸۸۴۶ , ۸۸۴۰ , ۸۸۴۲ , ۸۸۴۴ , ۸۶۰۳ , ۸۸۴۳ , ۸۸۴۷ , ۸۸۴۵ , ۸۶۰۲ , ۸۸۴۱ , ۸۶۰۱ , ۸۸۱۴ , بهشتی
۳۳۷۱ , ۳۳۰۳ , ۳۳۷۳ , ۳۳۴۳ , ۳۶۶۲ , ۳۳۰۰ , ۳۳۷۲ , ۳۳۶۸ , ۳۳۰۲ , ۳۳۰۱ , ۳۳۶۹ , ۳۳۰۴ , ۸۸۸۸ , ۳۳۷۰ , الغدیر
۴۴۳۹ , ۴۴۳۶ , ۴۴۳۲ , ۴۴۳۴ , ۴۴۳۳ , ۴۴۳۱ , ۴۴۳۰ , ۴۴۳۵ , ۴۴۳۷ , ۴۴۹۵ , کاظمیان
۵۵۰۵ , ۵۵۰۴ , ۵۵۳۵ , ۵۵۰۹ , ۵۵۰۸ , ۵۵۳۴ , ۵۵۳۲ , ۵۵۰۷ , ۵۵۳۱ , ۵۵۳۰ , ۵۵۰۶ , ۵۵۳۳ , بعثت
۲۲۴۷ , ۲۲۴۵ , ۲۲۴۸ , ۲۲۴۹ , ۲۲۴۴ , ۲۲۴۶ , ۲۲۱۹ , محلاتی
۶۶۳۰ , ۶۶۲۲ , ۶۶۲۱ , ۶۶۲۹ , ۶۶۲۴ , ۶۶۲۳ , ۶۶۲۰ , ۶۶۳۱ , ۶۶۳۲ , کرمی
۲۲۱۲ , ۲۲۰۹ , ۲۲۱۱ , ۲۲۰۷ , ۲۲۰۸ , ۲۲۳۵ , ۲۲۳۸ , ۲۲۳۷ , ۲۲۳۶ , ۲۲۰۶ , ۲۲۱۳ , ۲۲۱۴ , ۲۲۳۴ , سلمان فارسی
۶۶۱۸ , ۶۶۲۷ , ۶۶۲۸ , ۶۶۲۵ , ۶۶۲۶ , بخششی
۵۵۱۴ , ۵۵۱۷ , ۵۵۷۶ , ۵۵۷۵ , ۵۵۷۸ , ۵۵۷۱ , ۵۵۱۳ , ۵۵۷۳ , ۵۵۷۰ , ۵۵۷۲ , ۵۵۷۷ , ۵۵۷۴ , ۵۵۷۹ , سیدالشهداء
۴۴۹۰ , ۴۴۹۱ , ثابت قدم
۷۷۹۶ , ۷۷۳۵ , ۷۷۳۹ , ۷۷۷۹ , ۷۷۳۳ , ۷۷۱۱ , ۷۷۷۸ , ۷۷۱۴ , ۷۷۳۴ , ۷۷۱۲ , ۷۷۳۲ , ۷۶۷۹ , اکبری
۸۸۸۴ , ۸۸۸۳ , ۸۸۳۰ , ۸۸۸۱ , ۸۸۳۲ , ۸۸۸۲ , ۸۸۳۴ , ۸۸۸۶ , ۸۸۴۹ , ۸۸۳۱ , هفت تیر
۸۸۵۸ , ۸۸۶۸ , ۸۸۰۷ , ۸۸۵۷ , ۸۸۵۶ , ۸۸۶۹ , ۸۸۰۸ , ۸۸۳۶ , ۸۸۰۹ , ۸۸۵۹ , ۸۸۳۸ , ۸۸۳۷ , مرحوم نهری
۶۶۹۴ , ۶۶۵۷ , ۶۶۴۳ , ۶۶۹۲ , ۶۶۹۰ , ۶۶۵۶ , ۶۶۵۸ , ۶۶۵۹ , ۶۶۴۲ , ۶۶۱۲ , ۶۶۹۳ , ۶۶۹۱ , توحید
۴۴۸۵ , ۴۴۸۶ , ۴۴۸۲ , ۴۴۸۳ , ۴۴۸۴ , ۴۴۸۱ , ۴۴۸۰ , ۴۴۸۷ , یزدان پناه
۶۶۷۴ , ۶۶۷۶ , ۶۶۷۳ , ۶۶۳۴ , ۶۶۷۱ , ۶۶۷۲ , ۶۶۷۰ , ۶۶۷۵ , حافظ
۸۸۶۳ , ۸۸۰۲ , ۸۸۳۳ , ۸۸۰۰ , ۸۸۰۱ , ۸۸۳۵ , قدس
۳۳۳۹ , ۳۳۶۳ , ۳۶۶۵ , ۳۳۷۴ , ۳۳۷۷ , ۳۳۷۵ , ۳۳۳۷ , ۳۳۳۸ , ۳۳۷۶ , عرب سرخی
۵۵۸۸ , ۵۵۸۲ , ۵۵۸۵ , ۵۵۸۳ , ۵۵۸۴ , ۵۵۸۷ , ۵۵۸۶ , خوشقدم
۳۳۸۷ , ۳۳۵۷ , ۳۳۴۶ , ۳۳۴۸ , ۳۳۴۵ , ۳۳۴۷ , ۳۳۸۶ , ۳۶۶۴ , ۳۳۴۹ , مشهدی مهدی
۳۳۳۲ , ۳۳۷۹ , ۳۳۳۵ , ۳۳۷۸ , ۳۳۳۴ , ۳۶۶۰ , ۳۳۳۶ , ۳۳۳۳ , ۳۳۳۰ , ۳۳۳۱ , ۳۳۲۵ , پیروزی
۵۵۴۰ , ۵۵۴۱ , ۵۵۴۳ , ۵۵۴۲ , نواب صفوی
۶۶۷۸ , ۶۶۸۰ , ۶۶۸۲ , ۶۶۸۱ , ۶۶۷۹ , ۶۶۳۹ , محسنیان
۴۴۶۰ , ۴۴۴۱ , ۴۴۴۲ , ۴۴۴۷ , ۴۴۴۴ , ۴۴۴۵ , ۴۴۶۱ , ۴۴۴۸ , ۴۴۸۹ , ۴۴۴۰ , ۴۴۴۶ , ۴۴۶۲ , ۴۴۴۳ , ۴۴۴۹ , پیام نور
۲۲۹۳ , ۲۲۹۸ , ۲۲۹۵ , ۲۲۹۶ , ۲۲۹۴ , ۲۲۹۷ , لطیفی
۵۵۳۸ , ۵۵۳۷ , ۵۵۴۹ , ۵۵۴۷ , ۵۵۳۶ , ۵۵۴۸ , ۵۵۳۹ , مهدیه
۲۶۲۱ , ۲۲۰۵ , ۲۲۰۳ , ۲۶۲۰ , ۲۲۶۶ , ۲۲۰۲ , ۲۲۶۵ , ۲۲۰۱ , ۲۲۰۴ , استقلال
۷۷۰۵ , ۷۷۰۴ , ۷۷۰۸ , ۷۷۳۸ , ۷۷۳۷ , ۷۷۰۷ , ۷۷۰۶ , ۷۷۳۶ , گمنام
۸۸۲۰ , ۸۸۶۶ , ۸۸۷۸ , ۸۸۶۷ , ۸۸۱۹ , ۸۸۸۷ , ۸۸۷۷ , ۸۸۶۴ , ۸۸۶۵ , ۸۸۸۸ , ۸۸۷۹ , ۸۸۸۵ , کلانتری
۳۳۲۳ , ۳۳۲۱ , ۳۳۲۰ , ۳۳۲۲ , ۳۳۲۴ , باکری
۴۴۹۶ , ۴۴۰۸ , ۴۴۰۵ , ۴۴۰۰ , ۴۴۰۲ , ۴۴۰۷ , ۴۴۰۱ , ۴۴۰۶ , ۴۴۹۵ , ۴۴۰۴ , ۴۴۰۹ , ۴۴۹۷ , ۴۴۰۳ , کاشانی
۴۴۹۹ , ۴۴۹۸ , وردآورد
۲۲۶۳ , ۲۲۶۱ , ۲۶۶۰ , ۲۲۶۰ , ۲۲۶۴ , ۲۲۶۲ , ۲۲۰۰ , باهنر
۲۲۱۷ , ۲۲۱۸ , ۲۲۴۰ , ۲۲۴۲ , ۲۲۴۳ , ۲۲۴۱ , ۲۶۸۰ , جعفری
۳۳۱۲ , ۳۳۵۶ , ۳۳۵۰ , ۳۳۵۵ , ۳۳۵۲ , ۳۳۵۴ , ۳۳۴۴ , ۳۳۵۱ , ۳۳۱۳ , دیالمه
۴۴۲۲ , ۴۴۲۶ , ۴۴۲۱ , ۴۴۲۳ , ۴۴۲۷ , ۴۴۲۴ , ۴۴۲۸ , ۴۴۲۵ , ۴۴۲۹ , ۴۴۲۰ , سعادتمند
۵۵۲۵ , ۵۵۲۸ , ۵۵۲۴ , ۵۵۲۷ , ۵۵۲۶ , ۵۵۲۹ , ۵۵۱۷ , ایروانی
۲۲۳۱ , ۲۶۳۱ , ۲۲۵۲ , ۲۲۵۳ , ۲۶۳۲ , ۲۲۵۱ , ۲۶۳۰ , ۲۲۳۰ , ۲۲۳۳ , ۲۲۳۲ , ۲۲۵۰ , تندگویان
۲۲۶۸ , ۲۲۲۴ , ۲۲۳۹ , ۲۲۲۳ , ۲۲۲۱ , ۲۲۲۰ , ۲۲۶۷ , ۲۲۶۹ , ۲۲۹۹ , غریبی
۶۶۹۸ , ۶۶۴۸ , ۶۶۹۷ , ۶۶۴۰ , ۶۶۴۶ , ۶۶۴۹ , ۶۶۴۷ , ۶۶۴۱ , ۶۶۹۶ , ۶۶۹۵ , ۶۶۴۵ , دانشگاه
۵۵۰۰ , ۵۵۹۸ , ۵۵۵۳ , ۵۵۵۰ , ۵۵۰۳ , ۵۵۵۴ , ۵۵۴۴ , ۵۵۱۰ , ۵۵۹۹ , ۵۵۵۲ , ۵۵۰۲ , ۵۵۵۱ , ۵۵۰۱ , ۱۳ آبان
۷۷۷۴ , ۷۷۷۲ , ۷۷۲۹ , ۷۷۷۰ , ۷۷۸۶ , ۷۷۷۳ , ۷۷۸۷ , ۷۷۸۸ , ۷۷۷۱ , عاطف
۷۷۳۱ , ۷۷۰۲ , ۷۷۰۱ , ۷۷۳۰ , ۷۷۰۰ , آل اسحاق
۶۶۰۵ , ۶۶۰۸ , ۶۶۰۰ , ۶۶۰۳ , ۶۶۰۴ , ۶۶۰۷ , ۶۶۰۶ , ۶۶۰۹ , ۶۶۰۱ , ۶۶۱۹ , ۶۶۱۵ , ۶۶۰۲ , فرداسدی
۲۲۵۸ , ۲۲۵۷ , ۲۲۵۴ , ۲۲۵۶ , ۲۲۷۶ , ۲۲۷۹ , ۲۲۵۵ , ۲۲۷۸ , ۲۲۷۷ , ۲۲۵۹ , پاسداران
۲۲۷۱ , ۲۲۷۰ , ۲۲۷۵ , ۲۲۷۲ , ۲۲۷۳ , ۲۲۷۴ , ۲۶۸۵ , دستغیب
۴۴۱۷ , ۴۴۱۰ , ۴۴۱۴ , ۴۴۱۱ , ۴۴۱۲ , ۴۴۱۶ , ۴۴۱۵ , ۴۴۱۳ , ۴۶۰۹ , زارعی
۳۳۹۸ , ۳۳۹۷ , ۳۶۰۵ , ۳۳۹۳ , ۳۳۹۹ , ۳۳۹۴ , ۳۳۹۶ , ۳۳۹۰ , ۳۳۱۱ , ۳۳۹۵ , ۳۳۹۱ , ۳۳۹۲ , ملت
۶۶۵۲ , ۶۶۵۰ , ۶۶۵۳ , ۶۶۵۱ , ۶۶۵۵ , ۶۶۵۶ , چمران
۳۳۴۱ , ۳۳۴۲ , ۳۳۴۰ , نبوی
۶۶۱۰ , ۶۶۶۳ , ۶۶۶۰ , ۶۶۶۵ , ۶۶۶۲ , ۶۶۶۹ , ۶۶۶۴ , ۶۶۶۷ , ۶۶۶۸ , ۶۶۳۹ , ۶۶۶۱ , ۶۶۶۶ , ۶۶۱۹ , ۶۶۱۵ , ابوذر
۴۴۶۴ , ۴۴۶۵ , ۴۴۶۶ , ۴۴۶۷ , ۴۴۶۳ , ۴۴۶۹ , ۴۴۶۸ , صالح طبری
۲۲۹۰ , ۲۲۲۷ , ۲۲۲۶ , ۲۲۹۲ , ۲۲۲۲ , ۲۶۴۱ , ۲۲۲۵ , ۲۲۹۱ , ۲۶۴۰ , قدوسی
۴۴۱۹ , ۴۴۹۲ , ۴۴۵۸ , ۴۴۱۸ , چیتگر
۸۸۵۲ , ۸۸۵۱ , ۸۸۵۴ , ۸۸۷۴ , ۸۸۵۳ , ۸۸۵۰ , ۸۸۷۳ , ۸۸۷۵ , ۸۸۷۶ , آزادگان
۳۳۸۸ , ۳۳۶۲ , ۳۳۶۰ , ۳۳۸۹ , ۳۳۶۱ , درزی
۲۲۸۳ , ۲۶۱۰ , ۲۲۲۸ , ۲۲۸۱ , ۲۶۱۱ , ۲۲۲۹ , ۲۶۱۲ , ۲۰۱۰ , ۲۲۸۰ , ۲۶۱۳ , ۲۲۸۲ , جماران
۵۵۹۳ , ۵۵۹۰ , ۵۵۹۵ , ۵۵۹۶ , ۵۵۹۲ , ۵۵۹۷ , ۵۵۹۱ , منتظری
۷۷۲۵ , ۷۷۰۳ , ۷۷۸۱ , ۷۷۲۸ , ۷۷۸۳ , ۷۷۸۴ , ۷۷۹۹ , ۷۷۸۲ , ۷۷۶۹ , ۷۷۲۶ , آیت
۵۵۶۷ , ۵۵۶۴ , ۵۵۴۶ , ۵۵۶۸ , ۵۵۶۵ , ۵۵۶۶ , رمضانی
۴۴۵۷ , ۴۴۵۰ , ۴۴۵۲ , ۴۴۵۳ , ۴۴۵۶ , ۴۴۵۹ , ۴۴۵۴ , ۴۴۵۱ , توکلی
۸۸۲۶ , ۸۸۲۸ , ۸۸۲۴ , ۸۸۲۷ , ۸۸۲۳ , ۸۸۲۵ , ۸۶۰۱ , ۸۸۴۸ , نصرالهی
۲۲۸۹ , ۲۲۸۶ , ۲۲۸۴ , ۲۲۸۵ , ۲۲۸۸ , ۲۲۸۷ , مفتح
۸۸۴۸ , ۸۸۱۰ , ۸۸۷۰ , ۸۸۷۱ , ۸۸۷۲ , ۸۸۵۵ , مطهری
۵۵۱۹ , ۵۵۲۳ , ۵۵۲۲ , ۵۵۲۰ , ۵۵۲۱ , بختیاری
۷۷۱۰ , بابایی
۸۸۹۱ , ۸۸۸۹ , ۸۸۹۳ , ۸۸۹۲ , ۸۸۸۰ , ۸۸۸۵ , ۸۸۹۴ , ۸۸۹۰ , رجايي